Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. Rozsah platnosti

Následující podmínky se vztahují na všechny objednávky, které spotřebitelé a podnikatelé zadávají prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její podnikatelské, ani nezávislé profesní činnosti. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti.

Pro podnikatele platí následující: pokud podnikatel používá rozporné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky, jejich platnost se tímto vylučuje; součástí smlouvy se stávají pouze tehdy, pokud jsme s nimi výslovně souhlasili.

2. Smluvní partneři, uzavření smlouvy, možnosti opravy

Kupní smlouva je uzavřena se společností KoRo Handels GmbH.

Umístěním produktů v internetovém obchodě činíme závazný návrh na uzavření smlouvy na tyto produkty. Naše produkty můžete zpočátku nezávazně vložit do nákupního košíku a kdykoli před odesláním závazné objednávky své údaje opravit pomocí opravných pomůcek, které jsou k tomuto účelu poskytnuty a vysvětleny v procesu objednávky. Smlouva je uzavřena, když přijmete nabídku zboží obsaženého v nákupním košíku kliknutím na tlačítko objednat. Ihned po odeslání objednávky obdržíte e-mailem další potvrzení.

3. Jazyk smlouvy, uchovávání textu smlouvy

Jazyk(y), v němž(níchž) lze uzavřít smlouvu: němčina, angličtina, čeština.

Text smlouvy uložíme a zašleme vám údaje o objednávce a naše VOP v textové podobě. Z bezpečnostních důvodů již není text smlouvy přístupný na internetu.

4. Dodací podmínky

K uvedeným cenám produktů mohou být připočteny náklady na dopravu. Více informací o případných nákladech na dopravu najdete v nabídkách.

Dodáváme pouze na základě poštovní objednávky. Bohužel není možné si zboží vyzvednout osobně.

Nedoručujeme do balicích stanic.

5. Platba

V našem obchodě jsou obecně dostupné následující platební metody:

Kreditní karta
V procesu objednávky zadáte údaje o své kreditní kartě. Z vaší karty bude částka stržena po odeslání zboží.

PayPal
Za účelem úhrady fakturované částky prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), musíte být zaregistrováni ve službě PayPal, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz. Platební transakce se provádí prostřednictvím služby PayPal po odeslání zboží. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.

6. Právo na odstoupení od smlouvy

Máte nárok na zákonné právo na odstoupení od smlouvy, jak je popsáno v podmínkách pro odstoupení od smlouvy.

7. Poškození při přepravě

Pro spotřebitele platí následující: pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením při přepravě, reklamujte tyto vady co nejdříve u doručovací společnosti a neprodleně nás kontaktujte. Nepodání stížnosti nebo nekontaktování nás nemá žádné důsledky pro vaše právní nároky a jejich vymáhání, zejména pro vaše záruční práva. Pomáhají nám však uplatnit vlastní nároky vůči dopravci nebo přepravnímu pojištění.

Pro podnikatele platí následující: nebezpečí náhodné ztráty a náhodného poškození na vás přechází, jakmile jsme zásilku předali spediční firmě, dopravci nebo osobě či instituci jinak určené k přepravě.

8. Záruka a garance

8.1 Odpovědnost za vady

Není-li dále výslovně dohodnuto jinak, platí zákonná úprava odpovědnosti za vady.

Následující omezení a zkrácení lhůt se nevztahují na nároky založené na škodě způsobené námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli

  • v případě újmy na zdraví, těla nebo životě
  • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinnosti nebo podvodného úmyslu
  • v případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž splnění se smluvní partner může pravidelně spoléhat (kardinální povinnosti).
  • v rámci příslibu záruky, je-li dohodnuto, nebo
  • pokud je otevřena oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Omezení pro podnikatele
Pro podnikatele platí, že za dohodu o kvalitě zboží se považují pouze naše vlastní informace a popisy produktů výrobce uvedené ve smlouvě; za veřejná prohlášení výrobce nebo jiná reklamní prohlášení neneseme žádnou odpovědnost. U podnikatelů je promlčecí lhůta pro nároky z vad nově vyrobeného zboží jeden rok od přechodu rizika.

Zákonné promlčecí lhůty pro právo na regres podle § 445a BGB zůstávají nedotčeny.

Nařízení vůči obchodníkům
Na obchodníky se vztahuje povinnost kontroly a upozornění na vady upravená v § 377 obchodního zákoníku. Pokud neprovedete oznámení, které je v něm upraveno, považuje se zboží za schválené, ledaže by závada nebyla při kontrole rozpoznatelná. To neplatí, pokud jsme vadu podvodně zatajili.

8.2 Záruky a zákaznický servis

Informace o případných dalších zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete u výrobku a na speciálních informačních stránkách v internetovém obchodě.

Zákaznický servis: v případě dotazů, stížností a reklamací se můžete obrátit na náš zákaznický servis v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin na telefonním čísle 030 921 079 070 nebo na e-mailové adrese service@korodrogerie.de.

V souladu s ustanoveními zákona VerpackG jsme povinni odebírat a recyklovat obaly, které nepodléhají tomuto systému. Tuto povinnost rádi splníme. Pro tento účel nám prosím zašlete zpětný dopis na naši poštovní adresu: KoRo Handels GmbH, Hauptstr. 26, 10827 Berlin.

9. Odpovědnost

Vždy plně ručíme za nároky na základě škod způsobených námi, našimi právními zástupci nebo zástupci

  • v případě újmy na zdraví, těla nebo životě,
  • v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností,
  • v případě příslibů záruky, pokud je to dohodnuto, nebo
  • pokud je otevřena oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž dodržení se může smluvní partner pravidelně spoléhat (kardinální povinnosti) z důvodu lehké nedbalosti na naší straně, na straně našich právních zástupců nebo zprostředkovatelů, je výše odpovědnosti omezena na škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy, jejíž vznik musel být obvykle očekáván. 
Jinak jsou nároky na náhradu škody vyloučeny.

10. Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou naleznete zde. Nejsme povinni ani ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelskou rozhodčí komisí.

11. Ochrana mládeže

Pokud vaše objednávka obsahuje zboží, jehož prodej podléhá věkovému omezení, používáme spolehlivý proces, který zahrnuje kontrolu osobní identity a věku, abychom zajistili, že zákazník dosáhl požadovaného minimálního věku. Dopravce předá zboží až po provedení kontroly stáří a pouze zákazníkovi osobně.